Общи Условия

Общи условия

Общите условия за уеб дизайн и изработка на сайтове се прилагат към всички договори.

ФИРМА - ИЗПЪЛНИТЕЛ

Нетсофт ЕООД е търговско дружество, регистрирано по българските закони и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания  с ЕИК 204960487.

Седалището и адреса на управление на Нетсофт ЕООД е гр. София 1000, жк. Люлин 2, бл. 276

ТАКСИ И ДЕПОЗИТИ

50% депозит от договорената сума, се заплаща веднага след представено и одобрено от клиента демо. Останалите 50% се дължат при завършване на проекта или при напълно отговорени условия спрямо клаузите за "Одобрение на работа" и "Отхвърлена работа". Нетсофт ЕООД си запазва правото да НЕ започва работа, преди да бъде платен началния депозит.

Депозитът от 50% се възстановява при условие, че не сме изпълнили задълженията си да доставим необходимото качество и функционалност на сайта, определен по договора. Депозитът не се възстановява, ако решите да прекратите договора без основание.

ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Възложителя се задължава да предостави всички необходими материали и информация, нужна за завършването на проекта. Материалите често представляват снимки, описания, упътвания, видеа, лога и други. При забавяне на клиента да предостави необходимите материали, Нетсофт ЕООД си запазва правото да удължи предварително договорените крайни срокове.

ДИЗАЙН

Клиентът има възможност да прави ревизии на дизайна и да уведомява програмистите при необходимост от корекции. Нетсофт ЕООД си запазва правото да ограничи броя корекции по дизайна, ако забележи некоректност от страна на клиента. Най-често ограничаваме корекциите, когато:

  • клиента изпраща често заявки за корекции на един и същ елемент в сайта.
  • многократно променя мнението си по въпроси, за които вече е бил взел решение.

ЗАБАВЯНЕ НА ПРОЕКТ

Всички, което правим зависи и от вашето пълноценно сътрудничество. Предоставянето на пълно и окончателно съдържание, като снимки и описания е отговорност на Възложителя. По време на разработването е нужна обратна връзка и Възложителя трябва да осигури лице за контакт, през който ще минава почти цялата кореспонденция и ще бъде ежедневно на разположение, с цел да няма забавяне по проекта.

ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ

След приключване на проекта ще и имате възможност да прегледате и тествате всичко. За неизпълнени точки по договора, трябва да ни уведомите писмено в период от 14 дни. Всеки проект, за който не получим писмен отговор в рамките на 14-дневния период за преглед и тестване, ще се счита автоматино за ЗАВЪРШЕН.

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРОЕКТ

В рамките на 14-дневния период на тестване и оценка, изпратите списък с корекции на несъответстващи функционалности и задания по договора И не одобрите предприетите мерки след последвалите корекции - проектът може да бъде считан като отхвърлен от клиента. В определени случаи, Нетсофт ЕООД може да изиска от Възложителя покриване на остатъка от сумата по проекта, при условие че докажат всички точки от договора като изпълнени.

ПЛАЩАНЕ

След завършване на 14-дневния тестов период и оценка, Възложителя ще получи документ за плащане, в който са включени останалите 50%  дължимата сума, плюс цената за допълнителните разработки, ако има начислени такива.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Нетсофт ЕООД не носи отговорност при използване на чужди материали с авторско право от страна на Възложителя и предоставените от него материали за качван на сайта.

SEO ОПТИМИЗАЦИЯ

Нетсофт ЕООД не може да гарантира конкретна позиция в резултатите от търсенето на вашия сайт. При изработка на сайт се извършва основна оптимизация, с изключение на договори с включена цялостна seo оптимизация. 

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Нетсофт ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки и последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа до и самото ползване на сайта, без оглед дали вредите се базират на гаранция, договор, правонарушение позволяващо предявяване на иск, или каквато и да е друга законова теория, и независимо дали е имало предупреждение за възможни подобни вреди.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Нетсофт ЕООД си заапазва правото при необходимост да сключва допълнителни договори с трети лица за изпълнението на някои от услугите, договорени между Нетсофт ЕООД и Възложителя.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Нетсофт ЕООД, както и всички фирми подизпълнители, се съгласяват, никога да не разкриваме поверителна информация на трети лица.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОСКЪПЯВАНЕ

Възложителя се съгласява да изплати всичко довело до допълнителни оскъпявания, които не са били част от договора, но са били включени в последствие с писмена молба от него самия. Такъв тип оскъпявания най-често представляват разработки на допълнителни уеб функционалности, интеграции на чужди разрабоки, обработка на снимки, изработка на банери и др.

АРХИВИРАНЕ И БЕКЪПИ

Нетсофт ЕООД е задължен да съхранява и възстановява резервни копия на сайта само в случаите, когато има сключен договор между двете страни за ХОСТИНГ И ПОДДРЪЖКА.  Архиви се правят всяка сутрин в интервала от 03:00 до 09:00ч. и се пази в продължение на 30 дни, период през който клиентът има възможност да изпрати писмена молба за възстановяване.

ДЕЙСТВАЩИ ЗАКОНИ

Настоящите правни положения се налагат от и тълкуват съобразно законите на република България, без оглед на каквито и да е противоречия в тълкуване на законите.

СЪВМЕСТИМОСТ С УЕБ БРАУЗЪРИ

Използваме едни от последните версии на най-добрите CMS платформи, като Opencart и WordPress и се стремим да гарантираме, че сайтовете, които изграждаме са съвместими с всички съвременни уеб браузъри, като Internet Explorer, Firefox, Google Chrome и Safari и т.н. 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Отговорността за спазването на всички закони свързани с електронната търговия на Република България се носи от Възложителя. Нетсофт ЕООД не поема отговорност при некоректни и незаконни действия от страна на клиентите си.